Cầu thang có 10 bậc hỏi có bao nhiều cách đi hết cầu thang

Đề bài : Cầu thang có 10 bậc hỏi có bao nhiều cách đi hết cầu thang đó biết bước ngắn nhất là 1 bậc và bước dài nhất có thể đi được là 10 bậc

Đáp án :

 – Lần đầu bước 10 bậc luôn: 1 cách
– Lần đầu bước 9 bậc: 1 cách (bước 9 bậc rồi bước 1 bậc nữa là hết 10 bậc)
– ….8 bậc: 2 cách (bước 8 bậc rồi bước nốt 2 bậc hoặc bước 8 rồi bước từng bậc 1 để hết 10)
– ….7 bậc: 4 cách
– …..6 bậc: 8 cách
– ……5 bậc: 16 cách
…….
– …..1 bậc có 256 cách.
Tổng: 1+1+2+4 + 8+ 16+ 32+ 64+ 128 + 256= 512 (cách)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.