Giải toán bài tập trang 55 SGK Toán 5: Luyện tập chung phép cộng trừ số thập phân

Giải toán bài tập trang 55 SGK Toán 5: Luyện tập chung phép cộng trừ số thập phân

Câu 1: Tính

a) 605,26 + 217,3

b) 800,06 + 384,48

c) 16,39 + 5,25 – 10,3

Giải: 

Tính

Giải bài tập trang 55 SGK Toán 5

Câu 2: Tìm x:

a) x – 5,2 = 1,9 + 3,8

b) x + 2,7 = 8,7 + 4,9

Giải:

Tìm x:

a) x – 5,2 = 1,9 + 3,8

x – 5,2 = 5,7

x = 5,7 + 5,2

x = 10,9

b) x + 2,7 = 8,7 + 4,9

x + 2,7 = 13,6

x = 13,6 – 2,7

x = 10,9

Câu 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 12,45 + 6,98 + 7,55

b) 42,37 – 28,73 – 11,27

Giải:

Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 12,45 + 6,98 + 7,55 = (12,45 + 7,55) + 6,98

= 20 + 6,98

= 26,98

b) 42,37 – 28,73 – 11,27 = 42,37 – (28,73 + 11,27)

= 42,37 – 40

= 2,37

Câu 4: Một người đi xe đạp trong ba giờ đi được 36 km. Giờ thứ nhất người đó đi được 13,25 km, giờ thứ hai người đó đi được ít hơn giờ thứ nhất 1.5 km. Hỏi giờ thứ ba người đó đi được bao nhiêu km?

Giải:

Tóm tắt:

Giải bài tập trang 55 SGK Toán 5

Giờ thứ hai người đó đi được: 13,25 – 1,5 = 11,75 km

Hai giờ đầu người đó đi được: 13,25 + 11,75 = 20 km

Giờ thứ ba người đó đi được: 36 – 25 = 11 km

Đáp số: 11 km

Câu 5: Tổng của ba số bằng 8. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 4,7. Tổng của số thứ hai và số thứ ba bằng 5,5. Hãy tìm số đó.

Giải: 

Tóm tắt:

Giải bài tập trang 55 SGK Toán 5

Số thứ nhất là: 8 – 5,5 = 2,5

Số thứ hai là: 4,7 – 2,5 = 2,2

Số thứ ba là: 8 – 4,7 = 3,3

Đáp số: 2,5; 2,2 và 3,3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.