Hướng dẫn giải bài tập Phép trừ số thập phân trang 54 SGK Toán lớp 5 tập 1

Hướng dẫn giải bài tập Phép trừ số thập phân trang 54 SGK Toán lớp 5 tập 1

1: Đặt tính rồi tính

a) 68,72 – 29,91

b) 52,37 – 8,64

c) 72,5 – 30,26

d) 60 – 12,45

Giải:

Đặt tính rồi tính

Giải bài tập trang 54 SGK Toán 5

Câu 2: Tìm x

a) x + 4,32 = 8,67

b) 6,85 + x = 10,29

c) x – 3,64 = 5,86

d) 7,9 – x = 2,5

Giải:

a) x + 4,32 = 8,67
x = 8,67 – 4,32
x = 4,35

b) 6,85 + x = 10,29
x = 10,29 – 6,85
x = 3,44

c) x – 3,64 = 5,86
x = 5,86 + 3,64
x = 9,5

d) 7,9 – x = 2,5
x = 7,9 – 2,5
x = 5,4

Câu 3: Ba quả dưa cân nặng 14,5 kg. Quả thứ nhất cân nặng 4,8 kg, quả thứ hai nhẹ hơn quả thứ nhất 1,2 kg. Hỏi quả thứ ba cân nặng bao nhiêu kg?

Giải:

Ta có:

Giải bài tập trang 54 SGK Toán 5

Quả thứ hai cân nặng: 4,8 – 1,2 = 3,6 kg

Cả hai quả đầu cân nặng: 4,8 + 3,6 = 8,4 kg

Quả thứ ba nặng: 14,5 – 8,4 = 6,1 kg

Đáp số: 6,1 kg

Câu 4:

a) Tính rồi so sánh giá trị của a -b và a – (b + c)

a

b

c

a-b-c

a-(b+c)

8,9

2,3

3,5

12,38

4,3

2,08

16,72

8,4

3,6

Giải:

a

b

c

a-b-c

a-(b+c)

8,9

2,3

3,5

8,9 – 2,3 – 3,5=3,1

8,9 – (2,3 +3,5) = 3,1

12,38

4,3

2,08

12,38 – 4,3 – 2,08 = 6

12,38 – (4,3 + 2,08) = 6

16,72

8,4

3,6

16,72 – 8,4 -3,6 = 4,72

16,72 – ( 8,4 +3,6) = 4,72

Ta thấy giá trị của a -b và a – (b + c) bằng nhau

b) Tính bằng hai cách:

8,3 – 1,4 – 3,6

18,64 – (6,24 + 10,5)

Giải:

Ta thấy giá trị của a -b và a – (b + c) bằng nhau

Giải bài tập trang 54 SGK Toán 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.