Giải Toán lớp 4 Dấu hiệu chia hết cho 2

Bài 1 (trang 95 SGK Toán 4): Trong các số 35; 89, 98, 1000; 744; 867; 7536; 84 684; 5782; 8401:

a) Số nào chia hết cho 2?

b) Số nào không chia hết cho 2?

Lời giải:

a) Các số chia hết cho 2 là: 98, 1000,744, 7536, 5782.

b) Các số không chia hết cho 2 là: 35, 89, 867, 84683, 8401.

Bài 2 (trang 95 SGK Toán 4):

a) Viết bốn số có hai chữ số, mỗi số đều chia hết cho 2.

b) Viết hai số có ba chữ số, mỗi số đều chia hết cho 2.

Lời giải:

a) Viết bốn số có hai chữ số mà chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8.

Đáp án: 30; 52; 64; 98

b) Viết hai số có ba chữ só mà tận cùng là 1, 3, 5, 7,9.

Đáp án: 125; 239.

Bài 3 (trang 95 SGK Toán 4):

a) Với ba chữ số 3, 4, 6 hãy viết các số chẵn có ba chữ số, mỗi số có cả ba chữ số đó.

b) Với cả ba chữ số 3; 5; 6 hãy viết các số lẻ có ba chữ số, mỗi số có cả ba chữ số đó.

Lời giải:

a) Chữ số tận cùng của các số đó phải là 4 hoặc 6.

Đáp án: 364; 634; 346; 436.

b) Chữ số tận cùng của các số đó phải là 3 hoặc 5;

Đáp án: 536; 365; 653; 635.

Bài 4 (trang 95 SGK Toán 4):

a) Viết các số chẵn thích hợp vào chỗ chấm:

340; 342; 344; … ; … ; 350.

b) Viết số lẻ thích hợp vào chỗ chấm:

8347; 8349; 8351; … ; … ; 8357.

Lời giải:

a) 340; 342; 344; 346 ; 348 ; 350.

b) 8347; 8349; 8351; 8353 ; 8355 ; 8357.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.