Giải Toán lớp 4 Hình bình hành

Bài 1 (trang 102 SGK Toán 4): Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành?

Giải Toán lớp 4 Hình bình hành

Lời giải:

Hình 1, hình 2, hình 5 là hình bình hành.

(Hình 3, hình 4 không phải là hình bình hành vì có một cặp cạnh đối không song song).

Bài 2 (trang 102 SGK Toán 4): Cho biết trong hình tứ giác ABCD:

AB và DC là hai cạnh dối điện.

AD và BC là hai cạnh đối diện.

Hình tứ giác ABCD và hình bình hành MNPQ, trong hai hình đó hình nào có cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau?

Giải Toán lớp 4 Hình bình hành

 

Lời giải:

Hình bình hành MNPQ có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

Bài 3 (trang 103 SGK Toán 4): Vẽ thêm hai đoạn thẳng để được một hình bình hành.

Giải Toán lớp 4 Hình bình hành

Giải Toán lớp 4 Hình bình hành

Lời giải:

a) Cạnh trên dài 6 ô. Dịch đỉnh A sang phải 6 ô ta được đỉnh D. Nối AD và CD ta có hình bình hành ABCD.

Giải Toán lớp 4 Hình bình hành

b) Cạnh dưới dài 5 ô. Dịch đỉnh snag trái 5 ô ta được đỉnh N. Nối MN và PN ta có hình bình hành MNPQ.

Giải Toán lớp 4 Hình bình hành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.