Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 138 (tiếp theo)

Bài 1 (trang 138 SGK Toán 4): Trong các phép tính sau, phép tính nào làm đúng?

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 138 (tiếp theo)

Lời giải:

Phép c) làm đúng.

Nói thêm: Phép a), b) sai vì không thể cộng ( trừ) phân số bằng cách cộng ( trừ) tử số với mẫu số, mẫu số với mẫu số.

Phép tính d) sai vì không thể chia hai phân số bằng cách đảo ngược vị trí của hai phân số đó rồi làm tính nhân.

Bài 2 (trang 139 SGK Toán 4): Tính:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 138 (tiếp theo)

 

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 138 (tiếp theo)

Bài 3 (trang 139 SGK Toán 4):

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 138 (tiếp theo)

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 138 (tiếp theo)

Bài 4 (trang 139 SGK Toán 4): Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chứa nước. Lần thứ nhất chảy vào 3/7 bể, lần thứ hai chảy thêm 2/5 bể. Hỏi còn mấy phần của bể chưa có nước.

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 138 (tiếp theo)

Bài 5 (trang 139 SGK Toán 4): Một kho chứa 23 450 kg cà phê. Lần đầu lấy ra 2710 kg cà phê, lần sau lấy ra gấp đôi lần đầu. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam cà phê?

Lời giải:

Lần sau đã lấy ra:

2710×2=5420 (kg)

Cả hai lần đã lấy ra:

2710+5420=8130(kg)

Trong kho còn lại:

23 450 – 8130 = 15 320 (kg)

Đáp số: 15 320 kg cà phê.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.