Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 104

Bài 1 (trang 104 SGK Toán 4): Hãy nêu các cặp cạnh đối diện trong: hình chữ nhật ABCD, hình bình hành EGHK, hình tứ giác MNPQ.

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 104

Lời giải:

Các cặp cạnh đối diện:

– Trong hình chữ nhật ABCD là: AB và CD, BC và AD.

– Trong hình bình hành EGHK là: EG và HK, GH và EK.

– Trong hình tứ giác MNPQ là: MN và PQ, NP và MQ.

Bài 2 (trang 104 SGK Toán 4): Viết vào ô trống ( theo mẫu).

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 104

 

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 104

Bài 3 (trang 104 SGK Toán 4): Hình bình hành ABCD có độ dài cạnh AB là a, độ dài cạnh BC là b.

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 104

Công thức tính chu vi P của hình bình hành là.

P (a +b) x 2

(a và b cùng một đơn vị đo)

Áp dụng công thức trên để tính chu vi hình bình hành, biết:

a) a = 8cm; b = 3cm;

b) a= 10dm; b= 5dm.

Lời giải:

Muốn tính chu vi hình bình hành ta lấy tổng độ dài hai cạnh liên tiếp nhân với 2 ( cùng một đơn vị đo).

Đáp án:

a) Nếu a =8 cm; b= 3cm thì P = ( 8 + 3 ) x 2 = 22 cm

b) Nếu a= 10dm ; b= 5dm thì P =( 10 + 5) x 2 = 30dm.

Bài 4 (trang 104 SGK Toán 4): Một mảnh đất trồng hoa hình bình hành có độ dài đáy là 40dm, chiều cao là 25dm. Tính diện tích mảnh đất đó.

Lời giải:

Diện tích mảnh đất đó là:

40 x 25 = 1000 (dm2) hay 10m2

Đáp số: 10 m2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.