Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 110

Bài 1 (trang 110 SGK Toán 4):

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 110

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 110

Bài 2 (trang 110 SGK Toán 4): Viết các phân số: một phần tư; sáu phần mười; mười tám phần tám mươi lăm; bảy mươi hai phần một trăm.

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 110

Bài 3 (trang 110 SGK Toán 4): Viết mỗi số tự nhiên sau dưới dạng phần số có mẫu số bằng 1.

8; 14; 32; 0; 1.

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 110

Bài 4 (trang 110 SGK Toán 4): Viết một phân số:

a) Bé hơn 1;

b) Bằng 1;

c) Lớn hơn 1.

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 110

Bài 5 (trang 111 SGK Toán 4):

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 110

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 110

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.