Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 87

Bài 1 (trang 87 SGK Toán 4): Đặt tính rồi tính

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 87

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 87

Bài 2 (trang 87 SGK Toán 4): Người ta xếp những gói kẹo vào 24 hộp, mỗi hộp chứa 120 gói. Hỏi nếu mỗi hộp chứa 160 gói kẹp thì cần có bao nhiêu hộp để xếp hết số gói kẹo đó?

Lời giải:

24 hộp kẹo chứa số gói kẹo là:

24 x 120 = 2880 (gói)

160 gói cần số hộp kẹo là:

2880: 160 = 18 (gói)

Đáp số: 18 gói kẹo

Bài 3 (trang 87 SGK Toán 4): Tính bằng hai cách:

a) 2205: (35 x 7)

b) 3332: (4 x 49)

Lời giải:

a) 2205: (35 x 7) =?

Cách 1: 2205: (35 x 7) = 2205: 245 = 9

Cách 2: 2205: (35 x 7) = 2205: 35: 7 = 63: 7 = 9

b) 3332: (4 x 49) =?

Cách 1: 3332: (4 x 49) = 3332: 196 = 17

Cách 2: 3332: (4 x 49) = = 3332: 4: 49 =833: 49 = 17

Nói thêm: còn cách tính thứ ba nữa:

a. … = 2205: 35: 7 = 63: 7 = 9

b. ….= 3332: 49: 4 = 68: 4 = 17

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.