Giải Toán lớp 4 Phân số bằng nhau

Bài 1 (trang 112 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào ô trống ( trong bài là (…)):

Giải Toán lớp 4 Phân số bằng nhau

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Phân số bằng nhau

Bài 2 (trang 112 SGK Toán 4): Tính rồi so sánh kết quả:

a) 18: 3 và (18 ×4):(3×4)

b) 81:9 và (81:3):(9:3).

Lời giải:

a) 18: 3 = 6 ;

(18 x 4 ): (3 x 4) = 73: 12 = 6

Vậy kết quả của 18: 3 và (18 x 4 ): (3 x 4) bằng nhau

b) 81: 9 = 9 ;

81: 9 và ( 81: 3): (9: 3) = 27: 3 = 9

Vậy kết quả 81: 9 và ( 81: 3): (9: 3) bằng nhau

Bài 3 (trang 112 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải Toán lớp 4 Phân số bằng nhau

 

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Phân số bằng nhau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.