Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 176 phần 1

Bài 1 (trang 176 SGK Toán 5): Tính:

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 176 phần 1

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 176 phần 1

Bài 2 (trang 176 SGK Toán 5): Tìm x:

a) 0,12 x x = 6 ;

b) x: 2,5 = 4 ;

c) 5,6: x = 4 ;

d) x x 0,1 = 2/5 ;

Lời giải:

a) x = 50

b) x = 10.

c) x = 1,4

d) x = 4.

Bài 3 (trang 176 SGK Toán 5): Trong ba ngày một cửa hàng bán được 2400kg đường. Ngày thứ nhất bán được 35% số đường đó, ngày thứ hai bán được 40% số đường đó. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki -lô-gam đường?

Lời giải:

So với 2400kg đường thì số đường bán được ngày thứ ba bằng:

100 % – (35 % + 40 %) = 25%

Số đường bán được ngày thứ 3 bằng:

(2400 x 25)/100 = 600 (kg)

Đáp số: 600kg đường.

Bài 4 (trang 176 SGK Toán 5): Một cửa hàng bán hoa quả (trái cây) thu được 1800000 đồng, tính ra số tiền lãi bằng 20 % số tiền mua. Hỏi tiền vốn để mua số hoa quả đó là bao nhiêu đồng?

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 176 phần 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.