Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 165

Bài 1 (trang 165 SGK Toán 5): Tính tỉ số phần trăm của:

a) 2 và 5;

b) 2 và 3 ;

c) 3,2 và 4

d) 7,2 và 3,2

Chú ý: Nếu tỉ số phần trăm là số thập phân thì chỉ lấy hai chữ số ở phần thập phân.

Ví dụ: 1: 6 = 0,166666…

Tỉ số phần trăm của 1 và 6 là: 16,66%.

Lời giải:

a) 2: 5 = 0,4 = 0,40 = 40%

b) 2: 3 = 0,6666 = 66,66%

c) 3,2: 4 = 0,8 = 80%

d) 7,2: 3,2 = 2,25 = 225%.

Bài 2 (trang 165 SGK Toán 5): Tính:

a) 2,5% + 10,34% ;

b) 56,9% – 34,25% ;

c) 100% -23% -47,5% ;

Lời giải:

a) …. = 12,84% ;

b) …. = 22,65% ;

c) …. = 77% – 47,5% = 29,5% ;

Bài 3 (trang 165 SGK Toán 5): Một huyện có 320ha đất trồng cây cà phê và 480ha đất trồng cây cao su. Hỏi:

a) Diện tích đất trồng cây cao su bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cà phê?

b) Diện tích đất trồng cây cà phê bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cao su?

Lời giải:

a) Diện tích đất trồng cao su so với diện tích đất trồng cà phê thì bằng:

480: 320 = 1,5 = 150%

b) Diện tích đất trồng cà phê so với diện tích đất trồng cây cao su thì bằng:

320: 480 = 0,6666 = 66,66%

Đáp số: a) 150% ;

b) 66,66%.

Bài 4 (trang 165 SGK Toán 5): Lớp 5A dự định trồng 180 cây, đến nay đã trồng được 45% số cây. Hỏi theo dự định, lớp 5A còn phải trồng bao nhiêu cây nữa?

Lời giải:

Lớp 5A đã trồng được:

180 x 45: 100 = 81 (cây)

Lớp 5A còn phải trồng:

180 – 81 = 99 (cây)

Đáp số: 99 cây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.