Giải Toán lớp 5 Phép chia

Bài 1 (trang 163 SGK Toán 5): Tính rồi thử lại (theo mẫu):

a) 8192: 32;

15335: 42

b) 75,95: 3,5

97,65: 21,7

Chú ý: phép chia hết: a: b = c, ta có a = b x c (b > 0)

Phép chia có dư: a: b = c (dư r), ta có a = b x c + r (0 < r < b).

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Phép chia

Giải Toán lớp 5 Phép chia

Bài 2 (trang 164 SGK Toán 5): Tính:

Giải Toán lớp 5 Phép chia

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Phép chia

Bài 3 (trang 164 SGK Toán 5): Tính nhẩm:

Lời giải:

Bài 4 (trang 164 SGK Toán 5): Tính bằng hai cách:

Giải Toán lớp 5 Phép chia

 

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Phép chia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.